آزمایشگاه پاتوبیولوژی فرّدانش

گالری عکس


عکس دسته جمعی پرسنل
مراسم تقدیر و تشکر ازسوپروایزر آزمایشگاه
مراسم تقدیر و تشکر از مدیریت آزمایشگاه
مراسم تقدیر و تشکر از مسئول فنی
مراسم تقدیر و تشکر از پرسنل آزمایشگاه

@ کلیه حقوق این سایت متعلق به آزمایشگاه پاتوبیولوژی فردانش می باشد

:Designed by