آزمایشگاه پاتوبیولوژی فرّدانش

مادران - سونوگرافی NT


سونوگرافی NT
 
نوکال ترانسلوسنسی:[ 1 ] NT ، شاخصی از میزان مایع جمع شده در زیر پوست ناحیة گردن جنین است. به عبارت دیگر حداکثرضخامت منطقة شفاف بین پوست و بافت نرم پوشانندة مهرههای گردن را NT می گویند. در 95 ٪ موارد برای اندازهگیری NTمیتوان از روش ترانس ابدومینال[ 2 ] استفاده کرد و فقط در مورد زنان چاق باید از روش ترانس واژینال[ 3 ]استفاده شود. از آنجا که در غربالگری سه ماهه اول مارکر NT بیشترین تأثیر را در محاسبة ریسک دارد، از این رو بسیار مهم است که این اندازهگیری به همراه اندازهگیری[ CRL [ 4 توسط سونولوژیست مجرب و با پروتکل یکسان انجام شود تا ریسکی صحیح به دست آید.برای اطمینان از صحت اندازه گیری NT ، ضمیمه کردن عکس استاندارد NT به گزارش سونوگرافی ضروری است. عکس استاندارد NT باید شامل چهار ویژگی زیر باشد:
1 - در محدوده CRL قابل قبول تهیه شده باشد. اگر معیار اندازه گیری NT بازه زمانی سن جنین یا Gestational Age باشدCRL قابل قبول برای اندازهگیری NT در ایران 81 - 39 میلیمتر و در سایر کشورها 84 - 45 میلیمتر می شود.توصیه می شود که محدوده 45 تا 84 میلی متر معیار بهتری برای اندازه گیری NT نسبت به معیار سن جنین می باشد.
2 - تصویری که برای اندازهگیری NT مورد استفاده قرار میگیرد باید شامل نمای نیمرخ[ 5 ] از جنین بوده، بطوریکه تیغه بینی ونوک آن دیده شود و بزرگنمایی آن به حدی باشد که فقط قسمت بالای سینه و سر در تصویر دیده شود.
3 - در هنگام تهیه عکس گردن جنین باید در حالت نوترال[6 ]قرار داشته باشد. اگر سر جنین بیش از حد رو به جلو خم شده باشد [7]میتواند تا 0.4 میلیمتر کاهش کاذب، و اگر بیش از حد به سمت عقب خم شده باشد[8 ] تا 0.6 میلیمتر افزایش کاذب در اندازهگیری NT ایجاد کند.
4 - محل قرار گرفتن کالیپرها نشانگر برای مشخص کردن محدودة NT در عکس باید به صورت داخل به داخل[ 9]  باشد.
توجة 1 : در هنگام اندازهگیری NT باید دقت کرد تا پوست جنین با غشاء آمنیون اشتباه گرفته نشود، زیرا هر دو دارای ساختاری غشایی و نازک هستند. به این منظور باید در هنگام اندازهگیری NT منتظر حرکت خودبهخودی جنین بود تا پوست از غشاءآمنیون دور شود و یا به طور مصنوعی با درخواست از مادر برای سرفه کردن و یا زدن چند ضربه به شکم وی موجب حرکت جنین و دور شدن پوست از غشاء آمنیون شد.
توجة 2: در [10 ]5 ٪ موارد بند ناف به دور گردن میپیچد که در این حالت باید NT در قسمت بالا و پایین بند ناف اندازهگیری ومیانگین این دو عدد گزارش شود.
توجة 3: طبق توصیة آخرین راهنمای BCPGSP  10 کانادا، مجوز انجام سونوی NT سونولوژیستها باید هر سال تمدید شود ویکی از معیارهای تمدید این مجوز، انجام حداقل تعداد مشخصی سونوی NT در سال است.
NT در اختلالات کروموزومی نظیر سندرم داون و سندرم ترنر افزایش می یابد. بیشترین افزایش NT در سندرم ترنر 45 , XOکه معمولاً کروموزوم Xپدری به جنین منتقل نشده و شیوع 1 به 4000 دارد( دیده میشود به طوری که مقدار NT تا 8 میلیمتربیشتر از مدین جنینهای نرمال افزایش مییابد، حال آنکه در تریزومیهای 21 ، 18 و 13 حداکثر افزایش NT تا 5 / 2 میلیمتربیشتر از مدین جنینهای نرمال است.به طور طبیعی میزان NT با افزایش سن جنین افزایش مییابد. بر اساس گزارش مطالعات مختلف مدین NT با CRL حدود 39میلیمتر، 2.1 میلیمتر و با CRL حدود 81 میلیمتر، 2.5 میلیمتر است. اعداد کمتر از 1.5 میلی متر هم به ندرت در جنینهای ایرانی مشاهده می شود.
افزایش NT در سایر اختلالات
-1 اختلالات قلبی و اختلالات شریانهای بزرگ از هر 33 جنینی که NT آنها بین 2.2 تا 2.8 میلیمتر است، یک جنین به اختلالات قلبی - عروقی مبتلا است. زمانی که NT بیشتر از 5.3 میلیمتر باشد این احتمال تا 1 به 16 افزایش مییابد.
2 - فتق دیافراگماتیک
3 - نارسایی ریوی
4 - دیسپلازی اسکلتی [11] ، در واقع NT بازتابی از تجمع مایع در لنف پشت گردن بوده که با حرکت جنین تخلیه آن به خوبی صورت می گیرد در حالیکه در جنین های که مبتلا به مشکلات تحرکی می باشند این تخلیه به خوبی صورت نگرفته و در نتیجه سبب افزایش NT می شود.
5 - عفونتهای مادرزادی
6 - طیف وسیعی از سندرمهای ژنتیکی به ویژه آنهایی که سبب کاهش تحرک جنین میشوند
7 - اختلالات متابولیکی و هماتولوژیک
8 - دو درصد جنینهای نرمال بدون داشتن هیچگونه مشکل خاصی NT بالا دارند.  
Translucency (= NT). Nuchal [1
. transabdominal [2
ransvaginal. t [3
Rump Length (= CRL)-. Crown [4
sagital-. mid [5
. neutral [6
n. flexed positio [7
. hyperextended position [8
ner. inner to in [9
. BC Prenatal Genetic Screening Program (=BCPGSP) [10
. skeletal dysplasia [11

@ کلیه حقوق این سایت متعلق به آزمایشگاه پاتوبیولوژی فردانش می باشد

:Designed by