آزمایشگاه پاتوبیولوژی فرّدانش

سالمندان


سالمندان محترم با مراجعه به آزمایشگاه پاتوبیولوژی فردانش بدون نوبت آزمایش های خود را انجام می دهند.

همچنین سالمندان محترم می توانند با هماهنگی با آزمایشگاه از نمونه گیری در منزل به صورت رایگان استفاده کنند . 

 

@ کلیه حقوق این سایت متعلق به آزمایشگاه پاتوبیولوژی فردانش می باشد

:Designed by