آزمایشگاه پاتوبیولوژی فرّدانش

آزمایش ها


ازت اوره BUN Blood Urea Nitrogen

شرایط ناشتایی

@ کلیه حقوق این سایت متعلق به آزمایشگاه پاتوبیولوژی فردانش می باشد

:Designed by