آزمایشگاه پاتوبیولوژی فرّدانش

آزمایش ها


آنتی استرپتولیزین O ASO Anti Streptolysin O Titer

شرایط ناشتایی

@ کلیه حقوق این سایت متعلق به آزمایشگاه پاتوبیولوژی فردانش می باشد

:Designed by