آزمایشگاه پاتوبیولوژی فرّدانش

آزمایش ها


کومس غیرمستقیم Ind Coombs Indirect Coombs Test

شرایط ناشتایی

@ کلیه حقوق این سایت متعلق به آزمایشگاه پاتوبیولوژی فردانش می باشد

:Designed by