آزمایشگاه پاتوبیولوژی فرّدانش

آزمایش ها


توبرکولین PPD Tuberculin Skin Test (72 hr )

شرایط ناشتایی

@ کلیه حقوق این سایت متعلق به آزمایشگاه پاتوبیولوژی فردانش می باشد

:Designed by