آزمایشگاه پاتوبیولوژی فرّدانش

آزمایش ها


تست تروپونمایی F.T.A(IgG) F.T.A(IgG)

شرایط ناشتایی

@ کلیه حقوق این سایت متعلق به آزمایشگاه پاتوبیولوژی فردانش می باشد

:Designed by