آزمایشگاه پاتوبیولوژی فرّدانش

آزمایش ها


آنتی بادی IgG سایتومگالوویروس CMV (IgG) C.M.V Ab (IgG)

شرایط ناشتایی

@ کلیه حقوق این سایت متعلق به آزمایشگاه پاتوبیولوژی فردانش می باشد

:Designed by