آزمایشگاه پاتوبیولوژی فرّدانش

آزمایش ها


منیزیم در ادرار Urine Mg (24 hr) Urine Mg (24 hr)

شرایط ناشتایی

@ کلیه حقوق این سایت متعلق به آزمایشگاه پاتوبیولوژی فردانش می باشد

:Designed by