آزمایشگاه پاتوبیولوژی فرّدانش

آزمایش ها


اسمیر گلو Tonsilar Smear Tonsilar Smear

شرایط ناشتایی

@ کلیه حقوق این سایت متعلق به آزمایشگاه پاتوبیولوژی فردانش می باشد

:Designed by